We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)
img

BBM-9600

jednoduchý modem pro zvýšení dosahu sběrnice RS485
na nekomutovaných linkách

Technické údaje Použití
Popis funkce Provedení, galv.oddělení, přepěťová ochrana, napájení
Zapojovací předpis Nastavení modemu před spuštěním


Technické údaje:

přenosová rychlosti: 9600
zpoždění přenosu:  < 1 Baud
Rozhraní:  datová strana-RS485
Linka - modulace sinusovým napětím 9600Hz, 200mV
režim přenosu : poloduplex
přepínání směru toku dat:  automatické
závislost na polaritě vodičů linky:  ano
maximální dosah:  cca 8 km
přepěťová ochrana: bleskojistka 20kA/20A, následná měkká ochrana s transilem
napájecí napětí: 24...35V= nebo 20...24V~ při poklesu napětí pod 22V= přestávají fungovat optrony
galvanické oddělení ano, s elektrickou pevností 2kV AC (obě signální strany mezi sebou i proti napájení)
rozměry:rozměrový náčrtek

Použití

Když už opakovač nestačí!

Díky rychlé odezvě se tento modemový pár jeví na sběrnici RS485 stejně jako kterýkoli náš opakovač, ovšem zásluhou použité sinusové modulace na linkové straně má výrazně větší dosah.
Hodí se proto k propojení dvou segmentů jedné sběrnice RS485 linkou délky až 8 km.
Vždy je nutné použít modemový pár, každý z obou modemů je k dlouhé lince připojen linkovou stranou.
Dva segmenty sběrnice RS485 takto propojené spolu komunikují s minimálním časovým zpožděním ( 1,5 baudu).
Minimální časové zpoždění garantuje, že modemový spoj se navenek jeví téměř jako drátová propojka. Žádnému protokolu proto nečiní potíže.


Popis funkce

 • V klidovém stavu jsou obě strany modemu přepnuty do režimu čtení.
 • V okamžiku příchodu dat z některé strany přepne modem protilehlou stranu na zápis a data odesílá.
 • Po ukončení přenosu přechází modem opět do režimu monitorování obou stran.

Linková strana je modulována sinusovým signálem bez ss složky, aby zkreslení tvaru signálu bylo co nejméně závislé na délce linky.

Délka linky pak ovnivňuje především amplitudu signálu. To však lze napravit nastavením zesílení přijímacích obvodů modemu. Nastavení je nutno provést před spuštěním "ostrého provozu".

Provedení

foto Pozn.:
Modem je odvozen od opakovače OPG485 - opakovač v nezměněné podobě je zde doplněn o modulační kartu, která podporuje pouze přenosovou rychlost 9600 Bps.
Proto jsou vnější vzhled, rozmístění svorek, galvanické oddělení a přepěťová ochrana totožné s vlastnostmi opakovače OPG485.
Proto také některé další kapitoly jsou téměř shodné s dokumentací k opakovači OPG485.

Vnější provedení

Modem je vestavěn do skříňky Modulbox 4M ( rozměry viz. rozměrový náčrtek). Napájecí napětí a vysílané signály do obou směrů jsou indikovány diodami LED.

Všechny přívodní vodiče se připojují do šroubových svorek.


Vnitřní provedení

Galvanické oddělení

blok.schema Přístroj obsahuje 3 navzájem galvanicky oddělené obvody:
 1. Obvod napájení 24V-svorky 1,2 - obsahuje můstkový usměrňovač s vyhlazovacím filtrem a následný pulsní měnič 70 kHz s feritovým toroidním transformátorem - toto provedení umožňuje napájet přístroj zdrojem téměř libovolného napěťového průběhu s efektivní hodnotou okolo 24V.
  Galvanické oddělení napájecích obvodů od ostatních okruhů opakovače umožňuje připojit opakovač ke stejnému transformátoru, jako přístroj, který je s opakovačem propojen datovým okruhem bez obav ze vzniku nežádoucích smyček.
  Všechna 3 vinutí feritového transformátoru jsou zkoušena mezi sebou přiloženým napětím 3.75kV, 50Hz po dobu 1 minuty.

 2. Obvod s modulací pro linku - svorky 6,7 (8) svorkovnice. Svorka 8 není v normálním stavu galvanicky spojena s žádnou jinou (mezi svorkou 7 a 8 je pouze bleskojistka; pro U < 150V je bleskojistka izolantem)

 3. Obvod sběrnice RS485 - svorky 3,4 (5) svorkovnice. (mezi svorkou 4 a 5 je opět pouze bleskojistka)

Obvody 2 a 3 jsou galvanicky odděleny prostřednictvím optronů s elektrickou pevností 2.5kV AC.

Nejmenší povrchová vzdálenost vodivých ploch na plošném spoji mezi galv. odd. obvody je 2mm , za sucha vyhoví zkoušce přiloženým napětím 2 kV 50Hz.

Přepěťová ochrana

přepěťovka

Zapojení je na obr.vedle; První díl dvojité bleskojistky je zapojen přímo mezi svorky A a B. Druhý díl bleskojistky je zapojen mezi jednu datovou svorku a další, zcela samostatnou svorku, která je určena pro připojení na uzemnění nebo PE svorku silového rozvodu. V normálním stavu se neprojeví (R>50Mohm), při výskytu přepětí proti zemi omezí jeho velikost a tím také napěťovou zátěž obvodů v místě jejich galvanického oddělení.

Svorka PE - (ochrana obvodů galv. odd.)
Vzhledem k tomu, že rázová vlna od přímého či nepřímého účinku blesku nemá zpravidla výraznou velikost mezi svorkami A,B navzájem, ale právě proti zemi, je připojení této svorky velmi důležité, zejména na té straně opakovače, která je pripojena k dlouhému kabelu. Teprve pak může bleskojistka svést nežádoucí náboj do země a omezit tak přepětí na takovou úroveň, které již neohrozí galv.oddělovací obvody a přístroj se tím stává velmi účinnou bariérou proti dalšímu šíření rázové vlny komunikační sítí.

Za bleskojistkou následuje ještě měkká ochrana sestávající z rezistorů R1,R2 zapojených v obou větvích sběrnice a obousměrného transilu 5.8V (VZ1).


Zapojení

 • Na polaritě signálu záleží !
  a to na obou datových rozhraních modemu.
  Strana RS485 obsahuje ss složku trvale, takže stačí ji kdykoli ověřit voltmetrem.
  Na linkové straně lze v nastavovacím režimu pustit do linky ss napětí z libovolného modemu a na protilehlé straně ho pak změřit a správně připojit.
  Při uvedeném postupu bude na obou stranách svorka "A" kladná proti svorce "B".

 • Přizemnění svorek PE je žádoucí !
  (aby vestavěné bleskojistky svedly do země každé napětí nad 150V)
  Slouží jak ochraně vlastního modemu, tak zamezení šíření rázové vlny sběrnicí RS485.


Nastavení modemu před spuštěním

Je vhodné provádět dvěma pracovníky s mobilními telefony.

Postup:

 1. Odpojení RS485:
  na obou stranách musí zůstat rozhraní RS485 odpojené po celou dobu nastavování, aby nerušilo !

 2. Stanovení polarity u vodičů kabelu vzdálené stanice:

  vysílání DC napětí k určení polarity linky V modemu na jedné straně linky přepnout mini dip spínače 1 a 2 do polohy off. Modem v tomto nastavovacím režimu pouze nastaví ss napětí na svorky linky. Na protilehlé straně změříme ss voltmetrem odpojenou linku - A je vždy kladný vůči B.

 3. Nastavení zesílení přijímací části modemu:
  • vysílání testovacího paketu:
   vysílání testovacího paketu
   V prvním modemu
   přepnout mini dip spínač 4 do polohy off (ostatní spínače do polohy "on") - tím se tento modem přepne do nastavovacího režimu jako vysílač - cyklicky pak vysílá do linky pevně nastavený 20-ti bajtový paket.

  • nastavení zesílení:
   nastavení zesílení přijímače
   V druhém modemu přepnout mini dip spínač 1 do polohy off (ostatní spínače do polohy "on") - tento modem se přepne do nastavovacího režimu jako přijímač - přijímá pakety od prvního modemu, porovná je s předlohou ve své paměti a pokud se neshodují, problikne levou žlutou LEDkou.).
   Pravá žlutá LED indikuje příjem dat z linky .
   K nastavení správného zesílení pak vyhledáme v přijímači takovou polohu trimru, kdy levá led ani neblikne! (bliká-li pouze pravá, máme jistotu, že data přicházejí a shodují se s předlohou)

 4. Krok 3 je nutno provést obdobným postupem i v opačném směru; druhý modem přepnout na vysílání testovacího paketu a v prvním nastavit zesílení.

 5. Volba "ostrého režimu":

  pracovní režim-spínač 2 je v poloze ON, jak to vyžaduje C-Bus fy Honeywell
  Mini Dip spínači navolit u obou modemů pracovní režim - spínače 1 a 4 musí být v poloze ON, spínač 2 určuje stejně jako u OPG485 celkový počet bitů na bajt (10 nebo 11, rozumí se včetně start a stop bitů), spínač 3 nemá vliv.

 6. Připojení RS485:
  Nakonec již zbývá jen připojit oba modemy k jejich sběrnicím RS485. Svorka A je kladná vůči B.

Přenosová rychlost

je pevně dána - 9600 Bps.
Pozn.: úprava na nižší rychlost je možná (při výrobě) - vyžaduje drobné změny v hw a fw.

počet bitů na bajt (mini DIP spínač 2)
bits/byte - osm nebo devět datových bitů na bajt (v podstatě tedy přenos osmibitového slova s paritním bitem, nebo bez něho; typ parity se nerozlišuje).
Výraz "+2" má pouze připomenout, že každý bajt povinně obnáší také startbit a stopbit.
Do počtu bitů se započítává pouze jeden stopbit. Modem v tu chvíli považuje bajt za ukončený a je mu jedno, kolik dalších stopbitů následuje.

Pozn:
Firmware přístroje provádí pouze kontrolu počtu baudů mezi startbitem a stopbitem, nezajímá se o stav datových bitů ani parity, ani o počet stopbitů.
Správné nastavení počtu bitů na bajt je proto nutnou podmínkou pro fungování přístroje.

Pro C-bus Honeywell (kontrolery EXCEL řady 5000) je potřeba nastavit celkový počet baudů na 9+2 (8*data +parita, start,stop) tj MiniDip 2 = ON.


umístění mini DIP spínačů
umístění spínačů

Přístup k mini DIP spínačům

Kryt svorkovnice lze lehce sejmout, vloží-li se šroubovák do štěrbiny mezi tento kryt a skříňku a mírně zapáčí; viz.animace vpravo:
(váš web prohlížeč musí mít povoleno přehrávat animace, jinak vidíte pouze první snímek)

© Yorix s.r.o. Ing.Richard Trochta
   Datum založení domény yorix.cz: 1998/05
   Poslední aktualizace: 02.06.2010
Valid HTML 4.01 Transitional