We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

foto UDI6 (9 kbyte)

UDI6

transformace 1AI đ 6DI

nové provedení (2006)

princip funkce zapojení svorek nastavení vlastností pomocí jumperů technické parametry
software- submoduly XFM Připojení ke kontroleru Připojení čidel
dokumentace ke starému provedení (1995..2005)


Použití:

Modul UDI6 umožňuje načíst až šest vstupních veličin typu DI jedním analogovým vstupem libovolného volně programovatelného DDC automatu. Vlastně tím přemění jeden analogový vstup kontroleru na šestici digitálních vstupů. Předpokládá se užití jen takových vstupních signálů, u nichž dochází ke změně stavu v dlouhých časových intervalech (>10sec). Nejběžnější použití modulu bývá k indikaci poruchových stavů.

Princip funkce:

Stav šesti digitálních vstupů se převede v modulu UDI6 prostřednictvím šestibitového převodníku na analogovou informaci (napětí). Toto napětí se přivede do analogového vstupu kontroleru.
Pak stačí, aby sw aplikace kontroleru převedla analogovou informaci zpět na šestici digitálních hodnot.

Nejvyšší bit má váhu 48% (4.8V), další pak vždy polovinu předchozího.
Napěťová rozlišovací úroveň modulu (váha nejnižšího bitu) je 150mV.
Všechny vstupní svorky se spínají (buďto kontaktem, nebo tranzistorem s otevřeným kolektorem) proti společné svorce GND.
Aktivní stav (volitelně NO nebo NC, viz. Jumper1) každého digitálního vstupu modulu se na výstupní svorce přístroje projeví příslušným váhovým napětím, pasivní stav DI má na výstupu nulovou odezvu.
Je-li tedy všech 6 vstupů modulu v aktivním stavu, bude na výstupu přístroje napětí:

4.8 + 2.4 + 1.2 + 0.6 + 0.3 + 0.15 = 9.45 V

Modul musí rozlišit 26 = 64 možných stavů.

Toto napětí je pak potřeba vyhodnotit (převést zpět na šestici binárních hodnot) softwarem kontroleru.


Provedení, zapojení svorek:

štítek přístroje (2 kbyte)

je patrné z vyobrazeného štítku přístroje. Na horní straně přístroje jsou 3 svorky pro připojení napájecího napětí 24V a výstupního napětí pro kontroler. Napájecí napětí 24V může být jak stejnosměrné, tak střídavé. Svorka 24V_GND je společná pro napájení i řídící signál (ground).

Horní strana přístroje nově obsahuje ještě šestici žlutých LED k indikaci stavu DI. (r.2006)
LED svítí, když DI vyvolá příslušné váhové napětí na analogovém výstupu (viz Jumper1 níže)

Na dolní straně je 12 svorek pro šestici DI.


Volba parametrů digitálních vstupů pomocí jumperů :

Nové provedení přístroje (od 2Q r. 2006) umožňuje modifikovat význam a funkci šestice digitálních vstupů následovně:

jumpery
 • Jumper1: volba režimu NO/NC (zvolený režim platí pro všech šest digitálních vstupů)

  "Jumper1=ON" -> režim NC(normally closed) : sepnutý kontakt externího čidla nezpůsobí napěťovou odezvu na analogovém výstupu UDI6 (je pasivní). Odezva příslušné velikosti nastane po rozepnutí kontaktu.

  Jumper1="OFF" -> režim NO(normally open) : zde naopak rozepnutý kontakt externího čidla nezpůsobí napěťovou odezvu na analogovém výstupu UDI6. Odezva příslušné velikosti nastane po sepnutí kontaktu.

 • Jumper2: v pozici "ON" zrcadlově obrací původní význam vstupů. (jejich napěťovou váhu)
  DI1..DI6 jsou pak řazeny zleva doprava, obdobně jako je tomu u reléových výstupů DO1..DO6 modulu UDO6.
  První vstup zleva má pak váhu 4,8V a submodul XFM ho vyhodnotí jako DI1... Kdo si již navykl na LED diody u UDO6,ten tuto alternativu možná uvítá, bohužel pak nesouhlasí označení vstupů na štítku...

  pozn.:
  Jsou-li oba výše uvedené jumpery rozpojeny ("OFF"), chová se přístroj stejně, jako v původním provedení (1995..2005)
  Takto nastavený je přístroj také expedován.

Vysvětlivka k obrázku: pro jumpery je využit konektor sloužící k programování mikroprocesoru zaletovaného v desce. V levé části obrázku je popsán význam jednotlivých pinů konektoru při programování, v pravé části pak přiřazení jumperů za provozu přístroje.

pozn.1:
Test výstupního napětí- pokud se propojí piny SCK a MISO (7 a 9 - jumper nasvislo), pak na výstupu přístroje je napětí 9,45V (±20mV);simuluje tak aktivní úroveň všech šesti vstupů bez ohledu na jejich skutečný stav.

pozn.2:
V horní polovině desky je ještě jeden Jumper (na tříkolíkové liště). Ten slouží k přepnutí signálu (analogové napětí nebo data RS232) na výstupní svorku. Standardně jsou propojeny levé dva piny, pravý pin (pro RS232) je zatím pouze rezerva pro budoucí využití. Tento jumper je také nutný ke kalibraci přístroje.Připojení UDI6 ke kontroleru

Drátovací předpis:

warning Pro správnou funkci modulu je nutné minimalizovat vliv cizího napětí, které vzniká na odporu vodiče GND mezi kontrolerem a modulem UDI6 průchodem napájecího proudu. K omezení cizího napětí na neškodnou úroveň je nutné i dostačující:
 • minimalizovat odpor vodiče GND (vodič co nejkratší, dostatečný průřez (1,5mm), cestou žádné svorky ani pojistky !!!)
 • minimalizovat napájecí proud vodičem GND (samostatný vodič GND od kontroleru k UDI6, žádné pokračování k dalším přístrojům).
Podrobněji je tato problematika popsána u přístroje UDO6.

Pozor také na kombinaci můstkového a jednocestného usměrňovače- nutno prověřit vnitřní zapojení kontroleru!


Připojení čidel k UDI6

štítek přístroje (2 kbyte)
Na dolní straně přístroje je 12 svorek pro šestici digitálních čidel. Čidla jsou na štítku přístroje znázorněny jako kontakty K1÷K6.

Předpokládá se přitom, že čidla mají buďto přímo kontaktní výstupy (viz štítek), nebo mají výstupy s tranzistorem NPN s otevřeným kolektorem, který spíná proti zápornému napájecímu napětí (viz. obr. vedle).

připojení s tranzistorem NPN

Složitější, leč také řešitelná situace nastává u čidel s tranzistorem PNP, spínajícím proti kladnému napájecímu napětí.Tam je třeba doplnit kolektorový zatěžovací odpor vhodné velikosti do vstupních svorek UDI6. Pořadavkům UDI6 i proudovým možnostem čidla by měla vyhovět hodnota zatěžovacího odporu v rozpětí od 1k do 10k.
připojení s tranzistorem PNP

Technické parametry

Napájecí napětí15..35V= nebo 12..24V ~
Odběr ze zdroje 24V40mA
Rozsah výstupního napětí0÷9.45 V= (podle počtu vstupů v aktivním stavu)
Závislost změny výst.napětí na teplotěmax. ±1mV/1ºC při výst. napětí 9.45V
Vstupy:6 x kontakt nebo tranzistor s otevřeným kolektorem
Odpor vstupních svorek jedn.dig.vstupů> 10 kW
Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí (ČSN332000-4) bezp.malým napětím:SELV
Doporučené prostředí (ČSN 33 2000-3)třída AB4 (-5...40°C, 5...95% rel.vlhkosti)
Přípustné skladovací podmínky-15...70°C, 5...95% rel.vlhkosti
Rozměry:rozměrový náčrtek přístroje (3 kbyte)


Software - Submoduly XFM

pozn:
Tato kapitola se týká pouze kontrolerů Honeywell řady EXCEL5000.

Programátoři ostatních kontrolerů

zde mají alespoň návod: (Algoritmus zpětného převodu ve formě vývojového diagramu) Tento algoritmus je použit v submodulech XFM. Pokud by si váš kontroler dokázal přebrat číslo typu integer na jednotlivé bity, pak je algoritmus převodu velmi jednoduchý:
je to celočíselný výsledek výrazu
( Ui[mV] + 75 ) / 150 v binárním tvaru; (75mV je offset popsaný ve vývojovém diagramu)

příklad pro Ui=5,4V :
(5400 + 75)/150 = 36 = 0b100100

Submoduly XFM

Oba uvedené submoduly jsou určeny k použití s hw modulem UDI6. Rozdíl v jejich použití je popsán níže.

Název Funkce Download
UDI6.csdŠest digitálních vstupů (6* VD)
xfm2000.zip (14.8Kbyte)
xfm2000.zip (říjen 99)
UDI5.csdPět digitálních vstupů (5*VD)


Submodul UDI6.csd

Použití submodulu XFM UDI6.csd - jeho připojení v sekci "Control strategy":
xfm 1. Analogový vstup submodulu - vstup "inp" submodulu se připojí na fyzický vstup kontroleru (viz. obr.: - modrá čára)

2. šestice digitálních výstupů submodulu
- kliknout na tlačítko “datapoints...” (viz. obr.) - otevře se seznam šesti virtuálních datových bodů
- kliknout na tlačítka “set” a "OK" ; datové body ze seznamu se automaticky umístí do volných polí dolní lišty sekce “control strategy”, kde je lze dle potřeby přejmenovat (klávesou F5).

Všech šest bodů je rovnou i připojeno, pouze toto připojení není graficky zobrazeno.


Submodul UDI5.csd

Pokud není k modulu UDI6 připojeno všech 6 vstupů, je lépe použít XFM submodul UDI5.csd. Narozdíl od UDI6.csd je ve schematu sekce "Control strategy" vidět připojení všech vývodů ze submodulu a projekt je přehlednější.
Omezení počtu vstupů modulu UDI6 přináší také zvýšení funkční spolehlivosti (odolnosti vůči cizím a chybovým napětím = vůči nedisciplinovanému rozvodu GND). Toho lze dosáhnout nevyužitím vstupů s nejnižší vahou při odpovídající úpravě ofsetu (parametru č.2):

udi5_XFM
Počet použitých vstupůVynechané vstupyOfset [%] (par.2)
5 DI6 1,5
4 DI6, DI5 3

Pozn:
Úprava ofsetu je sice možná i u submodulu UDI6.csd, ale v aplikaci, která jej používá, nelze smazat nepoužité datové body (jsou k němu nevratně připojeny příkazem SET). Tyto body se pak zbytečně objevují v seznamu bodů typu VD.

Submodul UDI5.csd má svých pět výstupů provedeno klasicky (jako vývody z ikony XFM - viz. obr.), případný nepoužitý výstup z ikony se prostě nikam nezapojí.


ÓYORIX s.r.o., Ing. Richard Trochta, 15.2.1999, poslední úprava 15.5.2006