We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)

foto UDO4b (7 kbyte)

UDO4b

transformace 1AO » 4 DOPoužití:

Reléový modul UDO4b umožňuje transformovat jeden analogový výstup 0...10V libovolného kontroleru řady EXCEL 5000 na čtveřici plnohodnotných digitálních výstupů (16 možných stavů). Užití modulu zvyšuje mezní počet připojených akčních členů .

Princip funkce:

Od listopadu 2000 je tento modul dodáván s dvěma implementovanými režimy. Volba se provádí pomocí jumperu.

Základní režim UDO4b (původní-od uvedení na trh)

Jumper=OFF (=rozpojen; u UDO4b ani není součástí dodávky)
 
V principu se jedná o čtyřbitový A/D převodník s reléovými výstupy.
bit:b3b2b1b0
relé:K1K2K3K4
váha bitu (binárně):1000100101
váha bitu (dekadicky):8421
váha bitu (napětí [V]):4,82,41,20,6
Analogová váha nejvyššího bitu je zvolena 4.8V (odpovídá hodnotě 48% v programech CARE). Každý další bit má váhu rovnou poloviny předchozího, tedy 24, 12 a 6%. Každému z výstupů je přiřazen jeden bit, od nejvyššího bitu (výstup č.1) po nejnižší (výstup č.4).
 
Řídící napětí pro ovládání modulu lze vyjádřit vztahem:

X[V] = K1*4.8 +K2*2.4 +K3 *1.2 + K4*0.6 + 0.3

kde proměnné K1...K4 představují jednotlivá relé a mohou nabývat hodnot 0(=vypni) nebo 1 (=zapni)

offset Offset:
Konstanta 0.3V v předchozím výrazu představuje trvalý offset o velikosti jedné poloviny váhy nejnižšího bitu, sloužící k posunu řídícího napětí doprostřed mezi dvě rozhodovací úrovně pro zajištění max. stability výstupního stavu.

Všechny čtyři bity jsou tedy v aktivním stavu, pokud analogové řídící napětí má úroveň 4.8 + 2.4 + 1.2 + 0.6 + 0.3 = 9.3 V. Modul dále obsahuje pomocné obvody zabezpečující jeho korektní chování i v přechodných stavech, konkrétně těsně po připojení napájecího napětí a během změny vstupního řídícího napětí.

Popis celého procesu transformace 1AO ® 4 DO:

  1. Čtyři požadované DO jsou definovány v CARE jako dat. body typu VD
  2. Softwarový převodník D/A ( zde submodul XFM : udo4b.csd) zakóduje stav čtyř VD do analogové informace (viz.výraz výše) a vyvede ji na AO kontroleru
  3. Analogová informace (napětí) se vyvede na modul UDO4b
  4. Reléový modul UDO4b převede analogovou informaci zpět na 4 DO (4-bitový A/D převod)

animace funkce UDO4b (12 kbyte)
příklad - viz.animace na obrázku (s kontrolerem Honeywell Excel řady 5000);
- změna VD vyvolaná aplikačním programem kontroleru je akce,
- stav relé je následující reakce

Doplňkový režim: čtyřstupňová kaskáda (od listopadu 2000)
deska TR027 (1997..2005)
deska tr027 (1997..2005)
deska TR040 (od r.2006)
deska TR040 (od r.2006)

Jumper=ON (propojen)(Na obrázcích je vyznačen červeně.)

V tomto režimu funguje UDO4b jako čtyřstupňová kaskáda řízená napětím O...10V s postupným spínáním relé, viz. převodová charakteristika na obr. níže. Relé spínají postupně zprava doleva, tedy nejprve K4,pak K3,K2 a nakonec K1. Hystereze je 1,2V, krok mezi sepnutím dvou relé je 1,8V.

převodová charakteristika kaskády
Přínosem tohoto režimu je, že nepotřebuje ovládání XFM submodulem, ale pouze spojitým analogovým signálem 0...10V, např. jakýmkoli PID a neomezuje se na použití s volně programovatelným automatem.
Pozn.: Použitím rozpínacích kontaktů lze charakteristiku obrátit na postupné odpínání.

Stav každého ze čtyř reléových výstupů je indikován diodou LED.


  

Zapojení svorek:

štítek přístroje (3 kbyte)

je patrné z vyobrazeného štítku přístroje. Na horní straně přístroje jsou 3 svorky pro připojení napájecího napětí 24V a řídícího napětí z kontroleru. Napájecí napětí 24V může být jak stejnosměrné, tak střídavé. Přístroj obsahuje jednocestný usměrňovač. Svorka 24V_GND je společná pro napájení i řídící signál (ground).

Důležité ! - pozor na kombinaci můstkového a jednocestného usměrňovače
Na dolní straně přístroje je 12 svorek pro kontakty relé.

 


 

Technické parametry

Napájecí napětí20÷35V= nebo 16÷24V ~
Oteplení přístroje je úměrné napájecímu napětí! -viz. pozn.níže
Odběr ze zdroje 24V40÷100mA (podle počtu sepnutých relé)
Dovolený rozsah řídícího napětí0÷12 V=
Doporučený rozsah řídícího napětí0÷9.3 V=
Požadovaná rychlost přeběhu řídícího napětíz 0 do 10 V za < 1 sec.
Vstupní odpor svorky řídícího napětí> 25 kW
Výstup:4 x přepínací kontakt 230 V~ / 6 A
Stupeň krytíIP20
El. pevnost galvanického oddělení mezi řídícími a výstupními obvody: 4kV~ / 1 minuta
Doporučené prostředí (ČSN 33 2000-3)třída AB4 (-5...40°C, 5...95% rel.vlhkosti)
Přípustné skladovací podmínky-15...70°C, 5...95% rel.vlhkosti
Rozměry:rozměrový náčrtek přístroje  (3 kbyte)
Pozn: Při napájení střídavým napětím dosahuje po usměrnění a filtraci vnitřní napětí přístroje téměř vrcholové hodnoty střídavého napájecího napětí. Proto je povolený rozsah napájecího napětí u AC hodnot zhruba 1,4 krát nižší, než u DC.
Oteplení přístroje je nejvíce ovlivňeno velikostí napájecího napětí a počtem sepnutých relé. Je proto vhodné:
  • pokud možno volit napájecí napětí v nižší polovině dovoleného rozsahu
  • kombinovat v modulu dvoustavové výstupy a pohony ventilů (ovládání ventilu spíná jen krátkodobě jedno ze dvou relé)


 

Software - Submoduly XFM

Pozn:
V následující tabulce budete přesměrováni na popis submodulů pro UDO6.
UDO4 berte při výkladu funkce jako podmnožinu UDO6 (odpadají poslední výstupy, pro které UDO4b již nemá relé).

Název a popis

funkce download všech XFM submodulů, V 2.1download

UDO4b.csd

čtyři digitální výstupy (4* VD)

UO4_1V2D.csd

jeden 3-bod.ventil + dva DO (1*VA + 2*VD)

UO4_2V.csd

Dva 3-bod.ventily (2*VA)

UDO6_MPX.csd
(společný pro UDO4 i UDO6)

Postupné načtení 4 analog. čidel jedním AINastavení modulu UDO4b

Žádné nastavování !

Je zcela zbytečné a vede k rozladění modulu.
  • Přístroj je velmi pečlivě nastaven z výroby. Velikost napěťového segmentu 600mV (6% napěťového rozsahu AO kontroleru) poskytuje dostatečně velkou toleranci k tomu, aby se do ní bezpečně vešel reléový modul i AO kontroleru bez nutnosti vzájemného seřizování.
  • Nastavení z výroby (pozice jezdce trimru) je vyznačeno fixem na plášti trimru. Po neoprávněné nebo nevhodné manipulaci stačí zpravidla vrátit jezdce trimru zpět na značku.
  • Nastavení je s časem stabilní (nedochází ke změně stárnutím), pokud se chování přístroje začne měnit, je chyba jinde; změna nastavení nic neřeší.
Pozn.:
Nová řídící deska TR040 již nastavování ani neumožňuje. Kalibrace A/D převodníku je provedena při výrobě, kalibrační konstanta je zapsána ve flash paměti mikroprocesoru.


© YORIX s.r.o., Ing.Richard Trochta, 7.2.2006