We are from czech republic YORIX s.r.o. img
DHTML Menu / JavaScript Menu - Created Using NavStudio (OpenCube Inc.)
foto UDO6 (8 kbyte)

UDO6

transformace 1AO » 6DO

 

 


princip funkce: režimy UDO6 a UDO6b rozložení svorek na přístroji

technické parametry

software: submoduly XFM

montáž

připojení ke kontroleru

obvyklé závady


Použití:

Reléový modul UDO6 umožňuje transformovat jeden analogový výstup 0...10V libovolného kontroleru řady EXCEL 5000 na šestici vzájemně nezávislých digitálních výstupů, nebo např. tři 3-bodové regulační ventily. Pro usnadnění práce aplikačního programátora je zdarma k dispozici řada submodulů XFM.
Stav každého ze šesti reléových výstupů je indikován diodou LED.


Princip funkce:

Od 15.10.1998 je modul UDO6 expedován v novém provedení:
dva volitelné režimy - UDO6 / UDO6b.

Přepínání mezi oběma režimy se provádí prostřednictvím kolíkové lišty a jumperu (na obr. rudý) umístěného na řídící desce. Deska je přístupná po sejmutí krytu se štítkem. Každý režim nutně vyžaduje odpovídající XFM submoduly!

Režim UDO6 (původní 6-bitový-neperspektivní)
deska TR027 (1997..2005)
deska tr027 (1997..2005)
deska TR040 (od r.2006)deska TR040 (od r.2006)

Jumper=ON (propojen)(Na obrázcích je vyznačen červeně.)

V principu 6-bitový převodník đ musí rozlišit 26 = 64 možných stavů. Napětí 0...10V je rozděleno na 64 segmentů po 150 mV. Toto rozlišení již klade velmi vysoké nároky na přesnost a "čistotu" řídícího signálu.
K zajištění správné funkce je proto naprosto nezbytné dodržení zásad pro rozvod vodiče GND v rozvaděči.

Režim UDO6b (nový - 4-bitový) doporučený

Jumper = OFF (rozpojený)

V principu 4-bitový převodník (16 napěťových segmentů po 600mV), který potřebnou 6-bitovou informaci přenáší nadvakrát; V lichých cyklech programu je nastavována jedna trojice relé, v sudých cyklech druhá, a to následovně: tři významnější bity čtyřbitového slova modifikují trojici relé, nejméně významný bit určuje, která z obou trojic relé má být modifikována. (jeho hodnota {0,6V} je zakomponována v konstantě na konci první z níže uvedených rovnic; konstanta 0,3V je v obou rovnicích a představuje offset pro optimalizaci pracovního bodu)

Přednosti:

-Výrazně spolehlivější funkce (čtyřnásobně vyšší odolnost vůči napěťovým chybám a rušení)

Algoritmus řízení modulu
lze vyjádřit matematickým výrazem:

 	U = K1*4,8 + K2*2,4 + K3*1,2 + K4*0,6 + K5*0,3 + K6* 0,15 + 0,075

kde: K1..K6 = požadovaný stav jednotlivých relé (1=sepnout, 0=vypnout)

Offset:
Konstanta 0,075 na konci předchozího výrazu představuje trvalý offset pro otimalizaci pracovního bodu. Její význam je vysvětlen v popisu přístroje UDO4b.
Algoritmus řízení modulu
lze vyjádřit matematickými výrazy:

Ovládání první trojice relé: 	U1 = K1*4,8 + K2*2,4 + K3*1,2 + 0,9  
Ovládání druhé trojice relé: 	U2 = K4*4,8 + K5*2,4 + K6*1,2 + 0,3

kde: K1..K6 = požadovaný stav jednotlivých relé (1=sepnout, 0=vypnout)

Napětí U1 a U2 se musí cyklicky střídat, každé napětí musí zůstat držet alespoň 1 sec.

  

 


Rozložení svorek:

štítek UDO6 (1.7 kbyte)

je patrné z vyobrazeného štítku přístroje. Na horní straně přístroje jsou 3 svorky pro připojení napájecího napětí 24V a řídícího napětí z kontroleru. Napájecí napětí 24V může být jak stejnosměrné, tak střídavé (přístroj obsahuje jednocestný usměrňovač). Svorka 24V_GND je společná pro napájení i řídící signál (ground).

Důležité !
pozor na kombinaci můstkového a jednocestného usměrňovače

Na dolní straně přístroje je 12 svorek pro kontakty relé.

 


 
Technické parametry
Napájecí napětí20...35V= nebo 16...24V ~
Oteplení přístroje je úměrné napájecímu napětí!  -viz.pozn.níže
Odběr ze zdroje 24V40...135mA (podle počtu sepnutých relé)
Dovolený rozsah řídícího napětí0...12 V=
Doporučený rozsah řídícího napětí0...9,55 V=
Požadovaná rychlost přeběhu řídícího napětíz 0 do 10 V za < 1 sec.
Vstupní odpor svorky řídícího napětí> 25 kW
Výstup:6 x spínací kontakt 230 V~ / 6 A
Stupeň krytíIP20
El. pevnost galvanického oddělení mezi řídícími a výstupními obvody: 4kV~ / 1 minuta
Doporučené prostředí (ČSN 33 2000-3)třída AB4 (-5...40°C, 5...95% rel.vlhkosti)
Přípustné skladovací podmínky-15....70°C, 5...95% rel.vlhkosti
Rozměry:náčrtek přístroje (3 kbyte)
Pozn: Při napájení střídavým napětím dosahuje po usměrnění a filtraci vnitřní napětí přístroje téměř vrcholové hodnoty střídavého napájecího napětí. Proto je povolený rozsah napájecího napětí u AC hodnot zhruba 1,4 krát nižší, než u DC.
Oteplení přístroje je nejvíce ovlivňeno velikostí napájecího napětí a počtem sepnutých relé. Je proto vhodné:
  • pokud možno volit napájecí napětí v nižší polovině dovoleného rozsahu
  • kombinovat v modulu dvoustavové výstupy a pohony ventilů (ovládání ventilu spíná jen krátkodobě jedno ze dvou relé)


 

Software - Submoduly XFM

Všechny submoduly jsou aktualizovány v lednu 1999 (verze 2.1) Preferujte režim UDO6b - je odolnější!

Popis funkce submodulů XFM:

Režim UDO6 (jumper=ON) funkce Režim UDO6b (jumper=OFF)
UDO6.csd šest digitálních výstupů (6* VD) UDO6b.csd

UO6_1V4D.csd

jeden 3-bod.ventil + čtyři DO (1*VA + 4*VD)

 UO6b1V4D.csd

UO6_2V2D.csd

dva 3-bod.ventily + dva DO (2*VA + 2*VD)

 UO6b2V2D.csd

UO6_3V.csd

Tři 3-bod.ventily (3*VA)

 UO6b3V.csd

UDO6_MPX.csd

Postupné načtení 6 analog. čidel jedním AI

UO6b_MPX.csd  (říjen 99)

xfm2000.zip (14.8Kbyte)
Download všech submodulů XFM, verze 2.1 (leden 99, říjen 99)

 


foto

Předpis pro připojení a montáž

zavěšením na Din lištu. Moduly v případě zapojení podle varianty 2 (společné trafo) , resp.3 (interní zdroj) následujícího textu umístit co nejblíže ke kontroleru.

Připojení ke kontroleru

Pro zajištění spolehlivé funkce přístrojů je nutné znát a dodržovat zásady pro jejich připojování ke kontroleru!

 


  © YORIX s.r.o., Ing. Richard Trochta, 02.02.2010